การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/rt50t2

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/rt50t2

การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กำลังดำเนินการ ...