การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 (5th CRU QA DAY) เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตในทุกด้าน สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรน้อมนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทรงงาน และพระราชดำรัส มาศึกษา เผยแพร่ ค้นคว้า และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     จัดโครงการในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี