จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนรวม และทักษะการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยและเครือข่ายยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนได้ทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
     จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี