โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 (3rd CRU QA Day)

จัดประกวดโครงการ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

>> ภาพบรรยากาศ