• 3rd CRU QA Day

  โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3 (3rd CRU QA Day)

  จัดประกวดโครงการ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 08.00 - 17.00 น.
  ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  >> ภาพบรรยากาศ

  Article Count:
  4
 • 4th CRU QA Day

       จัดขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนรวม และทักษะการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี รวมทั้งมหาวิทยาลัยและเครือข่ายยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนได้ทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐาน และคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
       จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

  Article Count:
  3
 • 5th CRU QA Day

        การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5 (5th CRU QA DAY) เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตในทุกด้าน สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรน้อมนำแนวคิด ทฤษฎี หลักการทรงงาน และพระราชดำรัส มาศึกษา เผยแพร่ ค้นคว้า และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       จัดโครงการในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  Article Count:
  4
 • 6th CRU QA Day

            การจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (6th CRU QA DAY)

     จัดโครงการในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  Article Count:
  5
 • 7th CRU QA Day

  Article Count:
  5