โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท
    (ราคาดังกล่าวรวม ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อและค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่อบรม)

การชำระเงิน
    ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 33
    ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” เลขที่ 011-0-00610-0

    **** ชำระเงินระหว่าง วันอังคารที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ****


    ** หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน QR Code แบบตอบรับ
                       พร้อมหลักฐานการชำระเงินส่งมาที่

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0 2942 6800 ต่อ 7049 – 7050, 9020 – 9025
หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   *** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าร่วมอบรมฯ ในกรณีผู้สมัครไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :